Photobucket
 Photobucket
Αποτελέσματα
  Νο Πλήρωμα Αυτοκίνητο Εθν. 1η μέρα 2η μέρα 3η μέρα Σύνολο
1 2 Varbanov/Antov Toyota Land Cruiser BG 6:00:40 3:08:33 0:51:17 10:00:30
2 8 Mechkarov/Vasilev Land Rover Defender BG 5:21:02 4:06:10 1:01:03 10:28:15
3 17 Pepelov/Rusev Mercedes G BG 7:21:16 3:34:42 1:01:34 11:57:32
4 14 Pavlov/Jeliazkov Nissan Patrol BG 7:37:26 5:19:26 0:53:23 13:50:15
5 12 Παπαδόπουλος/Μπογιατζής Jeep Wrangler TJ GR 10:12:54 6:25:08 3:30:15 20:08:17
6 18 Lagadova/Lagadova Toyota Land Cruiser BG 8:10:21 7:07:25 7:30:15 20:48:01
7 6 Rusev/Milev Range Rover BG 6:41:42 22:07:25 7:30:15 36:19:22
8 3 Semkov/Mikov Mitsubishi BG 8:33:08 22:07:25 7:30:15 38:10:48
9 1 Krasimir/Marinov Mercedes G BG 10:49:08 22:07:25 7:30:15 40:26:48
 
 


 Hit Counter